ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK

1. SZOLGÁLTATÓ ÉS JELEN WEBHELY AZONOSÍTÁSA

1.1.Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet az Angolcsomag Ltd

Rövidített név: Angolcsomag Ltd
Cégjegyzékszám: 08357401 – Companie House ( UK )
Adószám:  –  
Székhely: 19 Redbrook Avenue, Stockton-On-Tees, TS19 9 HJ

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

1.2. Jelen webhely:

www.angolcsomag.hu

internetcímen elérhető webhely.

2. A MAGYAR JOG KIKÖTÉSE, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató magyar nyelvű felületen elérhetővé tett szolgáltatása Magyarországra irányul. Ennek értelmében a magyar nyelven megjelenített szolgáltatás nyújtására, valamint a magyar állampolgár felhasználókra, továbbá a szolgáltatást Magyarországon megrendelő felhasználókra – a szolgáltatás igénybevétele során és az adatkezelésre vonatkozóan is – e szerződés keretein belül a magyar jog irányadó és alkalmazandó, különös tekintettel a

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról, 
– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre,
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,
– a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényre,
– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,
– és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre.

2.2. A szerződés, szerződéskötés (megrendelés) és a visszaigazolás nyelve magyar.

2.3.  A megrendeléssel és visszaigazolással létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető. (A szerződési feltételeket Felhasználó jelen dokumentum címe alatt található link használatával menthető formátumban letöltheti, valamint az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.)

3. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK HATÁLYA

3.1. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételek (a továbbiakban: szerződési feltételek) a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely szolgáltatásain keresztül értékesített termékekre, illetve a webhelyen elérhetővé tett információkra vonatkoznak. A szerződési feltételek elfogadásával létrejövő szerződés felei, egyrészről a Szolgáltató, másrészről minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe továbbá közvetlen kereskedelmi képviselete, külföldi természetes személy, illetve külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint jogi személynek minősülő szervezet – a továbbiakban Felhasználó –, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint kötheti meg.

3.2. A szerződési feltételek a Szolgáltató által jelen szerződési feltételek szerint üzemeltetett webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól. 

4. SZOLGÁLTATÓ

4.1. A Szolgáltató meghatározása:

Angolcsomag Ltd

Rövidítettnév: Angolcsomag Ltd
Cégjegyzékszám: 08357401 – Companie House ( UK )
Adószám:  –  
Székhely: 19 Redbrook Avenue, Stockton-On-Tees, TS19 9 HJ

4.2. Szolgáltató elérhetősége:

Kapcsolattartó személy neve: Debreczeni István
Telefonszám: Magyarországon: +36 70 433 7399
E-mail cím: [email protected]
Internet cím: www.angolcsomag.hu

5. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

5.1. Szolgáltató az alábbi elérhetőségeken működteti ügyfélszolgálatát, a lentebb írt időintervallumokban:

Telefonon:

Telefonszám: Magyarországon: +36 30 236 34 59 / Egyesült Királyságban: +44 220 33552190

Minden nap
Magyarországon: 08.00 órától 18.00 óráig
Egyesült Királyságban: 08.00 órától 18.00 óráig

E-mail-ben és üzenetben:
E-mail cím: [email protected].
Ajánlatkérés: www.angolcsomag.hu/ajanlatkeres

Az ilyen úton érkező e-mail-ekre, üzenetekre és ajánlatkérésekre Szolgáltató az érkezéstől számított 48 órán belül válaszol.

6. SZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSA, FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. Szolgáltató szolgáltatása: A webhely és az azon található kommunikációs lehetőségek üzemeltetése, valamint és az ott igénybe vehető szolgáltatások biztosítása. Ellenérték fejében a Szolgáltató kizárólag termékeket értékesít, szolgáltatás megrendelésére nincs lehetőség.

6.2. Felhasználási feltételek: jelen szerződési feltételek és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban, szabályzatokban írt szabályok.

6.3. Szolgáltató kötelezettsége a webhely üzemeltetése, a webhelyen körülírt szolgáltatás biztosítása, a lentebb írt feltételeket és eseti kivételeket is figyelembe véve. (14., 15., 16. pontokban írt, a Szolgáltató felelősségének kizárására, a regisztrált felhasználók közül történő kizárásra és a Szolgáltatónak a webhely üzemeltetésének befejezésére vonatkozó jogai.)

6.4. Szolgáltató kötelezettsége továbbá a felhasználók adatainak teljes körű védelme, az adatok jogszerű kezelése, valamint a felhasználók ezzel kapcsolatos kérelmeinek, tiltakozásainak teljesítése. (Bővebben lásd a 17. pontot.)

6.5. A megrendelésekkel kapcsolatban Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatást az érintett Felhasználó számára e szerződésnek megfelelően teljesíteni. (Bővebben lásd a 12. pontot.)

7. FELHASZNÁLÓ ELLENSZOLGÁLTATÁSA, KÖTELEZETTSÉGEI

7.1.  Felhasználó az általa megrendelt szolgáltatás webhelyen feltüntetett ellenértékét az általa kiválasztott fizetési módnak megfelelően e szerződési feltételekben írtak (12. pont) szerint köteles megfizetni, valamint Szolgáltató szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, jelen szerződésben – különösen a 12. pontban – meghatározott feltételeket teljesíteni.

7.2. Felhasználó kötelezettsége a jelen szerződési feltételek és abban hivatkozott egyéb tájékoztatók, nyilatkozatok és szabályzatok betartása, valamint a valós adatszolgáltatás, utóbbi a megrendelések szerződésszerű teljesítéséhez szükséges. 

8. MEGRENDELÉS

8.1. A megrendelt szolgáltatás lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az igénybevételére vonatkozó utasításokat a konkrét szolgáltatás információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Ha a megrendelés előtt a szolgáltatással kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére. Amennyiben Felhasználónak a webhelyen található bármely szolgáltatás minőségével, alapvető tulajdonságával, igénybevételével kapcsolatban a webhelyen közölteknél több információra van szüksége, forduljon bizalommal Szolgáltató ügyfélszolgálatához (elérhetőségek: 5. pont).

8.2. A szolgáltatás díja mindig a kiválasztott szolgáltatás mellett feltüntetett bruttó ár, mely minden adót és közterhet magába foglal.

8.3. Szolgáltató a megrendelést annak elküldését követő 48 órán belül visszaigazolja, majd a webhelyen előre meghatározva feltüntetett szállítási napok („fix szállítási időpontok”) közül a megrendeléskor Felhasználó által kiválasztott napon, vagy vele, beleegyezésével egyeztetett másik időpontban felveszi a küldeményt, majd a megrendeléskor kijelölt szállítási naptól számított 12 napon belül kézbesíti azt a megrendeléskor Felhasználó által megjelölt címre. Amennyiben nem vagy csak késve teljesíthető a megrendelés, Szolgáltató haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval.

8.4. A webhelyen megrendelhető szolgáltatások árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a webhelyen való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az árváltozás a már megrendelt, és Szolgáltató által a megrendelés elfogadásáról szóló e-maillel visszaigazolt szolgáltatások árát nem befolyásolja. Amennyiben a webhely felületén mindenki számára nyilvánvaló tévedés miatti hibás ár (pl. „0” vagy „1” Ft-os ár, vagy az adott szolgáltatás mindenki számára nagyságrendileg nyilvánvaló árkategóriájától nagyságrendben eltérő, pl. 10.000 Ft. helyett 1000 vagy 100 Ft-os nagyságrendű ár) kerül feltüntetésre, akkor Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni, ez esetben a hibás árfeltüntetéssel érintett szolgáltatásra vonatkozóan nem jön létre szerződés. A Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó új megrendelés leadásával helyes áron megrendelheti a szolgáltatást. Felhasználó elektronikus úton leadott megrendelése a vásárlásra történő ajánlattételnek számít, amit még nem köteles teljesíteni a Szolgáltató. Az első, automatikusan küldött visszaigazolás csak a megrendelés beérkezésének tényét tanúsítja. A megrendelés elfogadására mindig a második, nem automatikusan kiküldött visszaigazolásban kerül sor, ezzel jön létre a szerződés. A hibás árfeltüntetés esetén a második visszaigazolás kiküldése, ezzel a megrendelés elfogadása előtt kerül sor a helyes ár egyeztetésére.

8.5. A megrendelést Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

8.6. Felhasználó a regisztráció végrehajtásával, illetve a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a jelen szerződési feltételeket és a webhelyen található tájékoztatókban, nyilatkozatokban és szabályzatokban található szabályokat megismerte és elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

8.7. Szolgáltató a Felhasználó megrendelésének megérkezését követően köteles a Felhasználó részére a megrendelést elektronikus úton (e-mailben) haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól, továbbá Szolgáltató szerződéses kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

8.8. A megrendelések feldolgozása munkanapokon és szombaton történik, közép-európai idő (UTC+1=CET) szerint 09.00 órától 17.00 óráig, londoni idő (UTC) szerint 08.00 órától 16.00 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz, az a beérkezést követő munkanapon a fent meghatározott időszakban kerül feldolgozásra, de legfeljebb 5 munkanapon belül.

8.9. Megrendelés leadásának menete:

  1. A megfelelő szolgáltatás kiválasztása (csomagküldés, költöztetés, raktározás, csomagolás)
  2. A szolgáltatás részletes paramétereinek megadása – méret és súly kategória, speciális küldemény kiválasztása, esetleges megjegyzés; költöztetés esetén a tárgyak, bútorok megadása, egyéb instrukciók a teljes körű kiszolgálás teljesítéséhez
  3. Szállítás időpontjának kiválasztása
  4. A megrendelő adatainak megadása
  5. Küldemény feladási címének és feladója adatainak megadása
  6. Küldemény kézbesítési címének és átvevője adatainak megadása
  7. A szerződési feltételek és tájékoztatók elfogadása, adatkezelési nyilatkozat elfogadása
  8. Megrendelés összesített adatainak ellenőrzése
  9. A megrendelés elküldése

A Felhasználó  a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy a megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.

8.10. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

A megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig.

Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap a szolgáltatás áráról és a megrendelés teljesítésével kapcsolatban felmerülő esetleges további költségekről, az esetleges korlátozásokról, az átvétel módjáról, valamint a lehetséges fizetési módokról. Amennyiben az itt felsoroltakkal kapcsolatban egyedi egyeztetés szükséges konkrét esetben, akkor a Szolgáltató külön felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval egyeztetés céljából.

Ha Felhasználó tévedésből más szolgáltatást rendelt meg, mint amit szeretett volna, vagy rossz adatokat (pl. kézbesítési címet) adott meg, és ezt utólag veszi észre, haladéktalanul jelezze az ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy telefonon a fentebb meghatározott ügyfélszolgálati időben. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

8.11. Csomagszállítás illetve költöztetés megrendelése esetén, adatvédelmi és biztonsági okokból a rendeléseket csak online fogadja el Szolgáltató, így elkerülve az elhallásból adódó félreértéseket. Szolgáltató biztosítása is csak ilyen esetben nyújt fedezetet a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban bekövetkező esetleges kárra. Felhasználó webhelyen leadott online Megrendelésében szereplő elírás, hamis vagy helytelen adatok megadása esetén utólagosan reklamációt Szolgáltató nem fogad el, valamint az ezekből származó következményekért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A megrendeléskor megadott adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli, és hatóság által jegyzett és visszaigazolt módon tárolja, illetve védi. Erről Felhasználó bővebben az adatvédelmi tájékoztatóban olvashat. Telefonon, sms-ben, e-mail útján vagy a fentiektől (online megrendelés a webhelyen) eltérő módon felvett megrendelések esetén utólagos reklamációt Szolgáltató nem fogad el, valamint az ilyen megrendelésekkel kapcsolatos téves adatokkal összefüggésbe hozható következményekért Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve ilyen esetben nem garantálja a webhelyen meghirdetett szállítási idő betartását. 

8.12. A webhelyen a „ajánlatkérés” panel használatával küldött ajánlatkérés nem minősül megrendelésnek. A teljes körű adatok hiányában az ajánlatkérésre adott ajánlatban megjelölt ár nem feltétlenül egyezik a későbbi szolgáltatás végleges árával. Az ajánlatkérés lényege, hogy körvonalazódjon Szolgáltató előtt a szállítandó tételek mennyisége, vagy a munka nagysága illetve az útvonal, települések ismeretének pontosságával. Az ajánlatkérésre válaszul adott ajánlat tájékoztató jellegű árakat és információkat tartalmaz, ami a végleges mennyiség, méretek és súly alapján változhat. A gyors ajánlatkérést Szolgáltató 24 órán belül feldolgozza, és a legjobb tudása szerint, a megadott adatok figyelembe vételével meghatározott árral küldött ajánlattal visszaigazolja. Ajánlatkérésre érkezett ajánlat elfogadása után célszerű az online megrendelést kitölteni a pontos adatokkal.

9. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉRE ÉS AZ ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

9.1. A webhelyen kiválasztott és megrendelt szolgáltatást Szolgáltató a Felhasználónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő áron és határidőn belül teljesíti a Felhasználó által a megrendelés során megadott feladási címről a kézbesítési címre, a webhelyen feltüntetett szolgáltatási díj ellenében. A konkrét szolgáltatás díját a megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg Felhasználó, illetve annak alakulásáról a webhely „Árak” menüpontjában tájékozódhat.

9.2. Amennyiben Felhasználó vagy az általa átvétellel megbízott személy a küldeményt indok nélkül nem veszi át a webhelyen előre jelzett, de minden szállításkor egyedileg egyeztetett kézbesítés időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó vagy átvétellel megbízottja a kiszállítást végző kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés –, Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatás további teljesítésétől elállni, a küldeményt a Felhasználónak/feladónak Felhasználó költségére visszaszállítani, vagy azt elraktározni, és a raktározásért a mindenkori erre vonatkozó díjai szerint Felhasználó felé díjat felszámítani. Ilyen esetben az elvégzett szolgáltatás díja nem jár vissza Felhasználónak, az Szolgáltatót illeti.

9.3. Felek szállítás megkezdése előtti kötelezettségei

9.3.1. A feladó (Felhasználó vagy feladással megbízottja) köteles:

– a küldeményt úgy csomagolni, hogy a csomagolás a küldeményt megóvja, és az mások személyét és vagyonát ne veszélyeztesse (Figyelem! Szolgáltató a küldeményt csomagküldés, csomagszállítás esetén kizárólag névvel ellátott zárt dobozban, bőröndben vagy erős anyagú zsákban veszi át szállításra. Amennyiben Felhasználó, feladó vagy más személy – tehát nem Szolgáltató – végezte a csomagolást, a csomagban lévő tárgyakban keletkezett kárért Szolgáltató felelősséget nem vállal, valamint – a csomagoláson látható külsérelmi nyom hiányában – Szolgáltató biztosítása sem fedezi azt. Ezért a küldemény megóvása érdekében a csomag belső terét ki kell használni, ezzel elkerülve a tartalom sérülését. Szolgáltatónak nem áll módjában minden csomagolt küldeményt ellenőrizni. Szolgáltató abban az esetben vállal felelősséget a törött tárgyakért vagy áruért, ha azt Szolgáltató munkatársa csomagolta, és a csomagolás helytelen vagy hiányos végrehajtásából kifolyólag történt a kár. Televízió és más elektronikus eszközöket csak eredeti csomagolásban vesz át szállításra Szolgáltató, és biztosítása is csak eredeti csomagolás használata esetén nyújt fedezetet az ilyen eszközökre. Amennyiben külsérelmi nyomok nem láthatóak a csomagoláson, Szolgáltató reklamációt nem fogad el. Nagyobb értékű küldemény esetén ajánlott külön biztosítást kötni a csomagra, melyet Felhasználó önállóan köthet meg, Szolgáltató ebben nem vállal kötelezettséget. Az itt írtakat Felhasználó jelen szerződési feltételek elfogadásával és feladó a fuvarlevél aláírásával elfogadja.);

– a küldemény szállítás során történő kezeléséhez szükséges információkat a csomagoláson, ennek hiányában a küldeményen feltüntetni;

– Szolgáltatónak a küldemény továbbításához és kezeléséhez szükséges okiratokat átadni;

– számlaigényt előre jelezni Szolgáltatónak.

Szolgáltató a papír alapú számlát számítástechnikai eszköz útján állítja elő és elektronikus úton küldi meg Felhasználónak. Jelen szerződési feltételek elfogadásával és a fuvarlevél aláírásával Felhasználó hozzájárul a számla elektronikus úton való megküldéséhez. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a számla csak kinyomtatva minősül számlának, egyúttal vállalja a kinyomtatását és az azzal járó költségek viselését.

9.3.2. Szolgáltató köteles:

– csomagfeladáskor fuvarlevelet és tételes listát írni a szállítandó küldeményekről, ugyanakkor költöztetés esetében 50 tételszám felett nem szükséges a tételes lista felvétele;

– a fuvarlevélen becsült súlyt és térfogatot, valamint az áru típusát (pl.: költözés, bútorok, zsákok, dobozok) feltüntetni, indokolt esetben – esetleges hatósági ellenőrzés megkönnyítése, Felhasználó nyelvtudása okán – angol nyelven is;

 – Felhasználó előre jelzett számlaigénye esetén Szolgáltató a teljesítést követően köteles a számítástechnikai eszköz útján – nem módosítható formátumban – előállított papír alapú számlát elektronikus úton megküldeni Felhasználónak, az általa a webhelyen végrehajtott online megrendeléskor megadott elektronikus levelezési címre.

9.4. Ha nyilvánvaló, hogy a csomagolás vagy a küldemény kezeléséhez szükséges információ nem megfelelő, vagy a feladó a küldemény továbbításához és kezeléséhez szükséges okiratokat nem adja át, a Szolgáltató a küldemény átvételét megtagadhatja. Ha a feladó a hiányosságot késedelem nélkül nem pótolja, Szolgáltató elállhat a szerződéstől, és az addig felmerült költségeit Felhasználótól követelheti, illetve az előre megfizetett szolgáltatási díjból azt leszámíthatja.

9.5. Ha csomagolás vagy a küldemény kezeléséhez szükséges információ hiányossága a küldemény átvételét követően válik nyilvánvalóvá, Szolgáltató köteles erről a körülményről a feladót késedelem nélkül tájékoztatni. A feladó továbbításra adott kifejezett utasítása hiányában Szolgáltató a küldemény továbbítására nem köteles. Ha a feladó a küldemény továbbítására ad utasítást, Szolgáltató megfelelő biztosítékot kérhet arra az esetre, ha a csomagolás vagy a küldemény kezeléséhez szükséges információ hiányosságából fakadóan kára keletkezhet, vagy más személlyel szembeni felelőssége merülhet fel. Ha a feladó nem ad utasítást vagy megfelelő biztosítékot, Szolgáltató a szerződést felmondhatja, és az addig felmerült költségeit illetve a szolgáltatási díj addig teljesített szolgáltatásra eső részét Felhasználótól követelheti, illetve az előre megfizetett szolgáltatási díjból leszámíthatja.

9.6. Szolgáltató köteles az átadott okiratokat a feladó utasításai szerint felhasználni.

9.7. Szolgáltató veszélyes áru, hűtést igénylő áru, undort keltő dolog, elhalt személyek vagy állatok földi maradványainak szállítását nem vállalja. Illegális, jövedéki (pl. cigaretta, alkohol) árut és fertőző anyagokat Szolgáltató nem szállít, a küldemény tartalmáért büntetőjogi és egyéb jogi felelősség a feladó személyt terheli. Ezzel kapcsolatban szolgáltató szúrópróbaszerűen vizsgálhatja, illetve bármikor felbonthatja a csomagolt küldeményeket. Feladáskor a csomagok elszállítását megtagadhatja. Regisztrált, bejegyzett csomagszállító és költöztető cégként Szolgáltató jogszerűen meggyőződhet a csomagok tartalmáról akár a feladáskor vagy később, még a kiszállítás előtt. Az erre vonatkozó rendelkezések megszegéséből adódó kárért Felhasználó/feladó a felelős, illetve az ebből adódó hatósági eljárásban kiszabott szankciókat, illetve az eljárás miatt felmerülő összes költséget (függetlenül attól, hogy azok közvetlenül kinél álltak be) illetve bevétel kiesésből adódó kárt – ideértve az elmaradt hasznot is – Szolgáltató Felhasználóra/feladóra hárítja, szükség esetén jogi úton is érvényt szerezve követelésének. E feltételeket Felhasználó/feladó a fuvarlevél aláírásával elfogadja. 

9.8. Teljesítési akadály: Megszűnhet a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés, ha a Szolgáltató teljesítése akadályba ütközik. Ha a szállítás akadályba ütközik, Szolgáltató köteles késedelem nélkül értesíteni a Felhasználót és szükség esetén utasítást kérni. Felhasználó a szolgáltatási díjnak az akadály felmerültéig járó arányos részét köteles megfizetni, ha azok meg nem fizetésével Felhasználó gazdagodna, vagy ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az akadályt ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

9.9. A Felhasználó a megrendelésre vonatkozó szerződéstől a szállítás megkezdése előtt állhat el.

9.10. Felhasználót a küldemény kézbesítéséig vagy amíg a címzett a küldeménnyel nem rendelkezett, megilleti a küldeménnyel való rendelkezési jog (pl. más kézbesítési cím megadása, visszaszállíttatás). Szolgáltató a Felhasználó szállítás megkezdését követően tett rendelkezésének teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti, ha az a szolgáltatás teljesítését terhesebbé tenné. Ha a Felhasználó nem ad megfelelő biztosítékot, a Szolgáltató a kereskedelmi észszerűség követelményei szerint, a Felhasználó és a címzett érdekeit is figyelembe véve köteles eljárni. Szolgáltató ennek keretében a küldemény értékesítésére is jogosult. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a küldemény értékesítése a kereskedelmi észszerűség követelményei szerint történik, ha az értékesítésre tőzsdén, az értékesítés időpontjában érvényes áron; vagy a küldemény kereskedelmi forgalma során általában alkalmazott, az adott piacon szokásos módon kerül sor. Ha Szolgáltató a küldeményt értékesíti vagy felhasználja, köteles erről a Felhasználót értesíteni. A fentieket megfelelően alkalmazni kell, ha Szolgáltató a szállítás megkezdését követően a szolgáltatás teljesítéséhez utasítást kér, és a Felhasználó megfelelő időn belül nem ad utasítást, vagy a Szolgáltató az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához köti, és a Felhasználó ennek nem tesz eleget.

9.11. szolgáltató a küldemény megérkezéséről a címzettet megfelelő időben értesíti. Az értesítés fogadását követően a küldeménnyel a címzett jogosult rendelkezni. A címzettnek az értesítés megérkezését megelőzően tett utasítását a Szolgáltató annyiban veheti figyelembe, amennyiben az nem ellentétes a Felhasználó utasításaival. A Szolgáltató a címzett által adott utasítás teljesítését megfelelő biztosíték adásához kötheti, ha annak teljesítése a Szolgáltató kötelezettségét terhesebbé tenné. Szolgáltató megtagadhatja a címzett utasításának teljesítését, ha a címzett nem ad megfelelő biztosítékot.

9.12. A szolgáltatás díja

9.12.1. A szolgáltatási díj a webhelyen az „Árak” menüpont alatt megjelenő oldalon feltüntetett mindenkori árak irányadók. A webhelyen feltüntetett árak méret, súly és darabszám, valamint speciális küldemények szerint kerültek meghatározásra. Ettől eltérő vagy más típusú csomag feladása esetén az árat Szolgáltató módosíthatja.

9.12.2. A webhelyen megrendelhető szolgáltatások árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a webhelyen való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt szolgáltatások árát nem befolyásolja. Amennyiben a webhely felületén „0” Ft-os vagy „1” Ft-os hibás ár kerül feltüntetésre, akkor Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni, ez esetben a hibás árfeltüntetéssel érintett szolgáltatásra vonatkozóan nem jön létre szerződés. A Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó új megrendelés leadásával helyes áron megrendelheti a szolgáltatást. Felhasználó elektronikus úton leadott megrendelése a vásárlásra történő ajánlattételnek számít, amit még nem köteles teljesíteni a Szolgáltató. Az első, automatikusan küldött visszaigazolás csak a megrendelés beérkezésének tényét tanúsítja. A megrendelés elfogadására mindig a második, nem automatikusan kiküldött visszaigazolásban kerül sor, ezzel jön létre a szerződés. A hibás árfeltüntetés esetén a második visszaigazolás kiküldése, ezzel a megrendelés elfogadása előtt kerül sor a helyes ár egyeztetésére.

9.12.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy költöztetés esetén a rendeléskor meghatározott árat a bepakolásnál tapasztalt esetleges eltérések miatt megváltoztassa.

9.12.5. Előre lefoglalt és kifizetett fuvardíjat a megkezdett szolgáltatás Szolgáltató általi teljesítésének Felhasználó felróható hibájából adódó meghiúsulása esetén Szolgáltató nem téríti vissza.

9.12.6. Amennyiben a megrendelésben meghatározott mennyiségnél a küldemény átvételekor kisebb mennyiség kerül átvételre, az esetben is a megrendeléskor Szolgáltató által meghatározott mértékű díjat köteles fizetni Felhasználó, függetlenül az árkülönbség mértékétől. Többlet küldemény esetén a hozzáadott mennyiség arányosan kerül számlázásra Felhasználó felé.

9.12.7. 300 angol fontot meghaladó fuvardíj esetén előleg fizetését kérheti Szolgáltató, melyet felhasználó kizárólag előre utalással vagy bankkártyás fizetéssel előre teljesíthet. Az elállási jog jogszerű gyakorlásának esetét kivéve előleg visszafizetését a megrendelés törlése esetén Szolgáltató nem köteles visszafizetni.

9.12.8. Költöztetés esetén a szolgáltatás díjának megfizetése két részletben történik. Első részlet megfizetése a megrendelést követően, Szolgáltató általi teljesítés megkezdése előtt, előleg formájában, előre utalással vagy bankkártyával történő előre fizetéssel történik. A második – a szolgáltatási díj előleg megfizetése utáni fennmaradó részét képező – részletet a küldemény kézbesítése előtt kell megfizetni előre utalással, vagy készpénzben a lerakodás előtt. Nagyobb értékű szolgáltatás igénybevétele esetén Szolgáltató csak átutalással történő fizetést fogad el.

9.12.9. Csomagszállítás díjának kifizetésére feladáskor van lehetőség csak készpénzben (Fontban vagy Forintban). Speciális esetben utólag is lehetőség van fizetni a küldemény átvételekor készpénzben, ez azonban külön egyeztetést igényel.

9.12.10. Szolgáltató a gyűjtőraktárában fogadott csomagok épségére és tartalmára semmilyen felelősséget nem vállal, azok értékétől függetlenül. Ennek oka, hogy a gyűjtőraktárba érkező csomagok már rendszerint legalább kettő, Szolgáltatótól különböző szállító cég birtokában voltak mielőtt a raktárba érkeztek. Emiatt az esetleges hiányok vagy sérülések bizonyíthatósága csekély. A gyűjtőraktárban fogadott csomagok állapotát Szolgáltató a csomagok beérkezését követően nem vizsgálja. Ennek a szolgáltatásnak az igénybevétele a megrendelő Felhasználó saját felelősségére történik. Ezt a Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételkor számára e-mail útján megküldött ASZF elolvasásával tudomásul veszi Felhasználó. 

9.12.11. A készpénzes fizetésekről Szolgáltató minden esetben elismervényt ad. 

9.13. A küldemény teljes vagy részleges elveszése és megsemmisülése esetén a Szolgáltató a szolgáltatás díjára vagy annak arányos részére nem tarthat igényt, kivéve, ha bizonyítja, hogy a küldemény elveszését vagy megsemmisülését ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

9.14. Ha a Szolgáltató a küldeményt több fuvarozási mód igénybevételével szállítja, az egyes fuvarozási módok tekintetében tevékenységére az adott fuvarozási ág szabályait kell alkalmazni.

9.15. A küldemény elveszettnek minősül, ha azt a Szolgáltató a teljesítési határidő lejártától számított harmincadik napon belül nem szolgáltatja ki. Ha a küldemény a kártérítés megfizetése után megkerül, a Szolgáltató köteles a Felhasználót a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül értesíteni, és a Felhasználó jogosult a küldeménnyel rendelkezni.

9.16. A Szolgáltató által fizetendő kártérítés mértéke nem lehet magasabb, mint a Felhasználó államának joga szerint fizethető legmagasabb kártérítési összeg. Szolgáltató súlyos gondatlanságából következő kár miatt kártérítés fizetésére köteles.

9.17. Szolgáltató a szállítási/fuvarozási szolgáltatására vonatkozóan felelősségbiztosítással rendelkezik, mely 35.000. HUF vagy 75 GBP / csomag értékben nyújt alap fedezetet, kizárólag a raktérben történt sérülésekre, valamint szállítás közbeni, tűz, víz, közlekedési baleset, beázás, egyéb környezeti károk esetén. Rablás és lopás esetére nem terjed ki a biztosítás. A felelősségbiztosítás csak a webhelyen leadott online megrendelés útján igénybevett szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban bekövetkező esetleges kárra nyújt fedezetet. Szolgáltató a küldeményt csomagküldés, csomagszállítás esetén kizárólag névvel ellátott zárt dobozban, bőröndben vagy erős anyagú zsákban veszi át szállításra. Amennyiben Felhasználó, feladó vagy más személy – tehát nem Szolgáltató – végezte a csomagolást, a csomagban lévő tárgyakban keletkezett kárért Szolgáltató felelősséget nem vállal, valamint – a csomagoláson látható külsérelmi nyom hiányában – Szolgáltató biztosítása sem fedezi azt. Ezért a küldemény megóvása érdekében a csomag belső terét ki kell használni, ezzel elkerülve a tartalom sérülését. Szolgáltatónak nem áll módjában minden csomagolt küldeményt ellenőrizni. Televízió és más elektronikus eszközöket csak eredeti csomagolásban vesz át szállításra Szolgáltató, és biztosítása is csak eredeti csomagolás használata esetén nyújt fedezetet az ilyen eszközökre. Amennyiben külsérelmi nyomok nem láthatóak a csomagoláson, Szolgáltató reklamációt nem fogad el. Nagyobb (75 GBP-t meghaladó) értékű küldemény esetén külön biztosítást érdemes kötni a csomagra, melyet Felhasználó önállóan tehet meg, Szolgáltató ebben nem vállal kötelezettséget. Kiemelten magas értékű tárgyak biztosítását csak és kizárólag számlával igazolt értékre illetve előre bejelentve fogadja el Szolgáltató, erre az alap biztosítása nem ad fedezetet. Az itt írtakat Felhasználó jelen szerződési feltételek elfogadásával és feladó a fuvarlevél aláírásával elfogadja.

9.18. Szolgáltatót a szolgáltatás díjának és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg azokon a dolgokon, amelyek a szolgáltatással kapcsolatosan birtokába kerültek, vagy amelyekkel okmányok útján rendelkezik. A zálogjog a Szolgáltatónak a Felhasználóval szemben fennálló, más szállítási/fuvarozási szolgáltatási szerződésből származó lejárt és nem vitatott követelését is biztosítja.

9.19. A Felhasználó és feladó a Szolgáltatóval szemben egyetemlegesen felelős azért a kárért, amely a nem megfelelő vagy hiányzó csomagolásból, a küldeménnyel kapcsolatos adatok, információk és okmányok hiányából, hiányosságából vagy pontatlanságából származott.

9.20. A szerződés alapján támasztható igények – a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – egy év alatt elévülnek. Az elévülés kezdő időpontja a küldemény címzettnek történő kiszolgáltatásának időpontja vagy az az időpont, amikor a küldeményt a címzettnek ki kellett volna szolgáltatni. Ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha a Szolgáltató a küldeményt több fuvarozási mód igénybevételével szállítja.

9.21. Küldemény átvétele

9.21.1. A küldeményeket a megrendeléskor átvevőként megadott személy, annak meghatalmazottai, vagy a küldemények és a körülmények alapján észszerűen átvételre jogosultnak feltételezett személy jogosult átvenni, legyen az csomag, más küldemény vagy költöztetés során szállított tárgyak. Amennyiben az átvevő személy nem tartózkodik a helyszínen a küldemény kézbesítésekor, akkor a Szolgáltatóval előre közölt felhatalmazott személy veheti át a küldeményt. Szolgáltató nem vizsgálja ugyanazon cím alatt lakó és egyező névvel rendelkező természetes személyek azonosságát. Az átvevő személy az átvételt aláírással igazolja, mely igazolás kiterjed a küldemény épségben való leszállítására is.

9.21.2. A szállításra átvételkor feljegyzett tételszám vagy mennyiség pontos leszállítását Szolgáltató minden esetben garantálja.

9.21.3. Az átvett küldemények épségét és darabszámát, mennyiségét még a helyszínen az átvételkor kell ellenőriznie a Felhasználónak/átvevőnek, az esetleges károkat akkor kell jelezni Szolgáltató felé. Az átvételt aláírással igazolja, mely igazolás kiterjed a küldemény épségben való leszállítására is. Amennyiben kézbesítéskor a Felhasználó/átvevő bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített küldeményen, a kézbesítést végző a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni a küldeményt és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben keletkezett károkért a Szolgáltatót terheli felelősség, ugyanakkor a küldemény kézbesítését, a kézbesítéskor Felhasználó/átvevő általi átvételét követően reklamációt nem fogad el Szolgáltató, az ezután jelzett károkért felelősséget nem vállal, és biztosítása sem terjed ki rá.

9.21.4. Fenti feltételeket átvevő személy a fuvarlevél aláírásával elfogadja.

9.21.5. Ha átvevő személy hiányában nem sikerül a kézbesítés, a küldeményt Szolgáltató a gyűjtőraktárába szállítja, ahol ilyen esetekben még 2 hétig ingyenesen tárolja. Ez esetben a küldemény újra kiszállítására egyedi árajánlatot ad Szolgáltató, cím, méret és darabszám talapján. A különbözet fizetését kizárólag előre utalással fogadja el Szolgáltató.

9.22. Szállítási határidő

9.22.1. Szolgáltató a webhelyen előre meghatározott szállítási időpontként megjelölt napok közül Felhasználó által a megrendelésben kiválasztott naptól számított legfeljebb tizenkét napon belül kézbesíti a küldeményt a megrendelésben megadott címre. Ettől Felhasználó eltérő kívánsága szerint a Felek eltérhetnek, közös megegyezéssel. Felhasználó kívánsága szerint más átvételi és kézbesítési időpont is egyeztethető, a hét napos kézbesítési időt meghaladóan is. A kézbesítés időpontját Szolgáltató előzetesen egyezteti a megrendelésben megjelölt címzettel.

10. HIBÁS TELJESÍTÉS, SZAVATOSSÁG, ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG

10.1. Hibás teljesítés

10.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

10.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

10.1.3. Vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

10.2. Kellékszavatosság                   

10.2.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

10.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat. A kijavítás és kicserélés fogalmak, valamint a szavatossági rendelkezések Szolgáltató szolgáltatására vonatkoznak.

10.2.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

10.2.4. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

10.2.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10.3. Elállási/Felmondási jog

10.3.1. Felhasználó a szerződéskötéstől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéstől, de e jogát – fuvarozási szerződés esetén – csak a teljesítés megkezdése előtt gyakorolhatja. Ha szerződés teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult a szerződéskötéstől számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

10.3.2. Az elállási/felmondási határidő: a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

10.3.3. Ha Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségeinek egyikére (5. pont). Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

10.4. Az elállás/felmondás joghatásai

10.4.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a már megkezdett szállítási szolgáltatás esetét. A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

10.4.2. Ha Felhasználó kérte, hogy az elállási/ felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Felhasználó köteles megtéríteni Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

11. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

11.1. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár. Szolgáltató kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy a lényeges szerződéses kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel.

11.2. Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. Szolgáltató az ebből fakadó károkért való felelősségét kizárja.

11.3. Szolgáltató nem vonható felelősségre a 15. pontban írt magatartásokból, szabályszegésekből adódó következmények miatt, valamint a Felhasználó magatartása, a Felhasználó által a regisztráció során elfogadott szabályzatok, nyilatkozatok és az azokban hivatkozott tájékoztatókban megfogalmazott szabályok megszegése miatt bekövetkező eseményekkel, hátrányokkal kapcsolatban.

11.4. A webhelyen megjelenített termékek és szolgáltatások képei eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató terméket nem gyárt, így azok, illetve a nem általa szolgáltatott szolgáltatások esetében nem vállal felelősséget az esetleges ismertetők tartalmáért, illetve a rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változások miatt.

11.5. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

11.6. A webhelyen található külső hivatkozások (a www.angolcsomag.com internetcímtől eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltató semmilyen felelősség nem terheli.

12. A WEBHELY ÜZEMELTETÉSÉNEK BEFEJEZÉSE

12.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a webhely üzemeltetését bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül felfüggessze, vagy annak véget vessen. Szolgáltató különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a felhasználás további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely Felhasználó magatartása idézte elő, Szolgáltató az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését. 

13. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

13.1. Lásd az adatkezelési tájékoztatót, melyben írtak részét képezik jelen szerződési feltételeknek.

14. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

14.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

14.2. Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege on-line hozzáférhetővé válik a webhelyen.

14.3. A módosítás előtt regisztráló felhasználók módosításig végrehajtott tevékenységére, valamint a módosításig teljesített megrendelésekre, szolgáltatásokra a módosításnak visszaható hatálya nincs.

14.4. Ugyanakkor a módosítás előtt regisztráló felhasználók által a módosítást követően megrendelt szolgáltatásokra és a módosítást követően megkezdett böngészésre a módosítások hatálya kiterjed.

14.5. A módosításkor folyamatban lévő megrendeléseket, szolgáltatásokat a megrendelésekor érvényes szerződési feltételek szerint kell teljesíteni.

14.6. A módosítást követően regisztráló felhasználókra és az azután leadott megrendelésekre a módosítás hatálya teljes egészégben kiterjed.

14.7. A megrendelésekre minden esetben az azok leadásakor érvényes feltételeket kell alkalmazni.

14.8. A webhely – megrendeléseken kívüli – felhasználását illetően mindenkor a webhelyen közzétett és aktuálisan olvasható szerződési feltételek és egyéb szabályzatok, tájékoztatók alkalmazandók.

15. IRÁNYADÓ JOG, JOGVITÁK

15.1. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

15.2. A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, szerződő felek a magyarországi Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék illetékességét kötik ki a jogvita bírósági úton történő rendezésére.

15.3. Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének befogadásáról vagy visszautasításáról. Szolgáltató az ebből fakadó károkért való felelősségét kizárja.

15.4. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében
– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról, 
– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
– a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
– és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései irányadók.

16.PANASZ, SZOLGÁLTATÓ FELETTI FELÜGYELET

16.1. Panasz

16.1.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy az  Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgáltatás fogyasztók részére történő értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás vagy minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

Angolcsomag Ltd

 

Rövidítettnév: Angolcsomag Ltd
Cégjegyzékszám: 08357401 – Companie House ( UK )
Székhely:         19 Redbrook Avenue, Stockton-On-Tees, TS19 9 HJ
Telefonszám: +36 30 236 34 59
E-mail cím: [email protected]
Webhely:        www.angolcsomag.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató intézkedéseivel nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálás nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott írásbeli válasszal együtt megküldeni.

A Felhasználó telefonon vagy elektronikus úton benyújtott panaszát a Szolgáltató egyedi azonosító számmal köteles ellátni.

A Felhasználó panaszának elutasítása esetén a Szolgáltató köteles indokolni az elutasítást.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
– a Felhasználó neve, lakcíme,
– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
– a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
– a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
– a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével – a Felhasználó aláírása,
– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
– telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A Szolgáltató a Felhasználó panaszának elutasítása esetén köteles írásban tájékoztatni a Felhasználót arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató közötti fogyasztói jogvita nem rendeződik, a Felhasználó a következő szervekhez fordulhat.

16.1.2. Felhasználó a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával az Európai Fogyasztói Központhoz fordulhat:

Európai Fogyasztói Központ

Postacím:       1440 Budapest Pf. 1.
Telefon:          +36 1 896 77 47
E-mail:            [email protected]
Webhely:        http://www.magyarefk.hu

16.1.3. Felhasználó a szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti:
Az eljárásra a fogyasztó – Magyarországi – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu oldalon.

Szolgáltató külföldi székhelyére tekintettel a Szolgáltatóra vonatkozóan illetékes békéltető testület:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület

Cím:                1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Postacím:        1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefon:          +36 1 488 21 31
E-mail:            [email protected]
Webhely:        https://bekeltet.bkik.hu/

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett független testület.
Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

16.2. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet

16.2.1. Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:                1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím:        1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon:          +36 1 391 1400
Fax:                 +36 1 391 1410
E-mail:            [email protected]

2022. Október 24.
Angolcsomag Ltd.